Javni razpis - Sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini v letu 2017

Rok razpisa

Rok za oddajo vlog je 13. 6. 2017.

Objavljeno: Uradni list RS, Datum: 12. 5. 2017, Št. 24, Stran: 1263

Namen razpisa: Namen javnega razpisa je preko sofinanciranja individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini v letu 2017 podjetjem omogočiti predstavitve izdelkov/storitev mednarodni poslovni javnosti, povečati možnosti poslovnega sodelovanja podjetij s tujimi partnerji, povečati mednarodno konkurenčnost podjetij in zvišati vpetost internacionalizacije podjetij.

Cilj razpisa: Cilj javnega razpisa je podpreti do 113 podjetij, 77 v Kohezijski regiji Vzhodna Slovenija in 36 v kohezijski regiji Zahodna Slovenija, pri individualnem nastopu na mednarodnem sejmu v tujini v letu 2017. S podporo dejavnosti na specializiranih mednarodnih sejmih se bo povečala rast čistih prihodkov mikro, malih in srednjih podjetji (v nadaljevanju MSP) od prodaje na tujem trgu in s tem prispevalo k doseganju specifičnega cilja Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike »Povečevanje mednarodne konkurenčnosti MSP« v okviru prednostne naložbe »Razvoj in izvajanje novih poslovnih modelov za MSP, zlasti v zvezi z internacionalizacijo«.

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini v letu 2017.

Mednarodni sejem mora biti vpisan v bazi: www.expodatabase.com ali v bazi: www.auma.de, hkrati pa mora imeti več kot 10 % tujih razstavljavcev med vsemi razstavljavci.

Več

Pogoji za sodelovanje: Ciljne skupine so mikro, mala in srednja podjetja, ki želijo svoje poslovanje diverzificirati na tuje trge oziroma širiti obstoječe dejavnosti na tujih trgih.

Prijavitelji so mikro, mala in srednja podjetja, ki oddajo popolno vlogo na predmetni javni razpis. Upravičenci do sofinanciranja so prijavitelji, ki izpolnjujejo vse pogoje predmetnega javnega razpisa in razpisne dokumentacije, za katere se izda sklep o izboru in s katerimi se podpiše pogodbo o sofinanciranju.

Več o pogojih

Vrednost razpisa: Okvirna skupna višina sredstev znaša 1.000.000,00 EUR.

Razpisnik: Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije - SPIRIT Slovenija

Rok: Rok za oddajo vlog je 13. 6. 2017.

Dodatne informacije: Dodatne informacije v zvezi s pripravo prijav in pojasnila k razpisni dokumentaciji so prijavitelju dosegljive na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na e-naslov: tfknjAtqjsjutmpwfojb/tj.

Vprašanja morajo na zgornji elektronski naslov prispeti najkasneje deset dni pred iztekom roka za oddajo vloge. SPIRIT Slovenija bo objavila odgovore na vprašanja najkasneje šest dni pred iztekom roka za oddajo vloge, pod pogojem, da je bilo vprašanje posredovano pravočasno.

Vprašanja, ki bodo prispela po 10. dnevu pred iztekom roka za oddajo vloge, ne bodo upoštevana. Odgovori bodo objavljeni na spletnem naslovu: www.spiritslovenia.si. Objavljeni odgovori na vprašanja postanejo sestavni del razpisne dokumentacije.

Vprašanja in odgovori bodo objavljeni na spletni strani, zato morajo biti prijavitelji pri postavljanju vprašanj previdni, da v njih ne skrivajo morebitnih osebnih podatkov, poslovnih skrivnosti in drugih podatkov, ki ne smejo biti javno objavljeni.

Potencialni prijavitelji bodo o vseh novostih sproti obveščeni preko spletne strani: www.spiritslovenia.si.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletni strani SPIRIT Slovenija: www.spiritslovenia.si.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Nazaj

Zagotovite si

brezplačne podporne storitve za svoje podjetje

Pridružite se

hitro rastočim podjetjem v inovativnem okolju

bodite obveščeni

in se naročite na tedenski informativni bilten

Preglejte ponudbo

domačih javnih razpisov