Prijavite se na brezplačni tedenski informativni bilten.

Pridružite se 40.000 zadovoljnim prejemnikom e-priročnika.

Prijavi se Priporoči vsebino prijatelju

Moj spletni priročnik

Javni razpis za garancije bančnim kreditom za mikro, mala in srednje velika podjetja v okviru regijske garancijske sheme v Pomurju

Številka 14-2016 | Področje: Razpisi

1 2
Koristnost članka
1 oseb je članek označilo kot koristen.

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 24, Datum: 1. 4. 2016, Stran: 740

Predmet razpisa: Predmet razpisa so garancije Regijske garancijske sheme Pomurje (RGS Pomurje) za ugodne bančne kredite, ki jih izvajalec razpisuje v sodelovanju z bankami, navedenimi v prilogi razpisne dokumentacije- Kreditni pogoji sodelujočih bank v RGS Pomurje.

Cilj javnega razpisa je pospeševanje razvoja malega in srednjega gospodarstva in pridobitne dejavnosti podjetnikov, povečevanje investicijske aktivnosti v Pomurju, zmanjševanje stopnje brezposelnosti, vzpostavljanje možnosti za prestrukturiranje regijskega gospodarstva, olajšanje dostopa mikro, malim in srednje velikim podjetjem do kreditov z zmanjšanjem bančnih zahtev za zavarovanje kreditov, idr.

Razpis je namenjen vlagateljem, ki delujejo in vlagajo na območju občin statistične regije Pomurje (upravičeno območje). Statistična regija obsega naslednje občine: Apače, Beltinci, Cankova, Črenšovci, Dobrovnik, Gornja Radgona, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kobilje, Križevci, Kuzma, Lendava, Ljutomer, Moravske Toplice, Murska Sobota, Odranci, Puconci, Radenci, Razkrižje, Rogašovci, Sveti Jurij ob Ščavnici, Šalovci, Tišina, Turnišče, Velika Polana in Veržej.

Upravičeni stroški so:

  • stroški materialnih investicij, ki pomenijo stroške nakupa strojev in opreme, nakupa zemljišč, stroške komunalnega in infrastrukturnega opremljanja zemljišč, stroški gradnje in/ali nakupa objekta,
  • stroški nematerialnih investicij, ki pomenijo prenos tehnologije z nakupom patentov, licenc, blagovnih znamk, znanja ali nepatentiranega tehničnega znanja,
  • stroški obratnih sredstev, stroški najema poslovnih prostorov in opreme,
  • stroški promocijskih aktivnosti, stroški zagona podjetja,
  • stroški priprave in izdelave razvojne in investicijske dokumentacije ter študije in projektne dokumentacije za pripravo projektov gospodarske, turistične in podjetniške infrastrukture, ter idejnih ali izvedbenih delov projektov širšega pomena,
  • bruto plača in prispevki na plače novo zaposlenih v podjetju, v povezavi z investicijo od datuma vročitve odločbe o dodelitvi garancije dalje največ 3 mesece,
  • stroški pridobivanja intelektualnih pravic.

Obratna sredstva v povezavi s projektom lahko znašajo skupaj največ 20 % višine odobrenega kredita po tem razpisu.

Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Višina razpisanih sredstev na upravičenem območju je 1.200.000 EUR. Predviden multiplikator je 4. Skupen garancijski potencial RGS Pomurje znaša 2.400.000 EUR.

Razpisnik: Slovenski regionalno razvojni sklad, Ribnica

Rok: Razpis je odprt od objave do porabe sredstev oziroma najkasneje do 19. 4. 2018.

Vlagatelj lahko odda vlogo od torka, 3. 5. 2016 dalje.

Dodatne informacije: Zainteresirani lahko informacije o javnem razpisu pridobijo v času uradnih ur, v Sektorju za izvajanje spodbud, Tel: (01) 836-19-53.

Razpisna dokumentacija: Javni razpis in razpisna dokumentacija sta dostopna na spletni strani sklada: http://www.regionalnisklad.si/, prav tako se ju lahko v času od objave do zaprtja javnega razpisa pridobi na sedežu sklada, vsak delovni dan, od 9. do 12. ure.

Več: Več o pogojih najdete tukaj.


Ali se vam je zdel članek koristen? Da Ne


Nazaj

Zagotovite si

brezplačne podporne storitve za svoje podjetje

Pridružite se

hitro rastočim podjetjem v inovativnem okolju

bodite obveščeni

in se naročite na tedenski informativni bilten

Preglejte ponudbo

domačih javnih razpisov