Prijavite se na brezplačni tedenski informativni bilten.

Pridružite se 40.000 zadovoljnim prejemnikom e-priročnika.

Prijavi se Priporoči vsebino prijatelju

Moj spletni priročnik

Javni razpis kreditov in garancij za mikro, mala in srednja podjetja v okviru regijske garancijske sheme Savinjske regije

Številka 38-2015 | Področje: Razpisi

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 67, Datum: 18. 9. 2015, Stran: 1673

Predmet razpisa: Predmet razpisa so garancije Regijske garancijske sheme Savinjske regije za bančne kredite, ki jih razpisuje v sodelovanju z naslednjimi bankami:

Poslovna banka

Obrestna mera za kredit

DELAVSKA HRANILNICA d.d.

(6m) Euribor + 1,95 %

NLB d.d.

(6m) Euribor + 2,5 %

BANKA KOPER d.d.

(6m) Euribor + 2,60 %

HRANILNICA LON d.d.

(6m) Euribor + 2,20 %

BANKA SPARKASSE d.d.

(6m) Euribor + 2,60 %

ABANKA VIPA d.d.

(6m) Euribor + 2,60 %

Podatki o ponudbi kreditov z navedbo višine obrestne mere, stroškov v zvezi s kreditom, ročnostjo in s kontaktnimi podatki bank, so navedeni v prilogi Kreditni pogoji sodelujočih bank v RGS Savinjske regije.

Cilj javnega razpisa je pospeševanje razvoja malega in srednjega gospodarstva in pridobitne dejavnosti podjetnikov, povečevanje investicijske aktivnosti v Savinjski regiji, zmanjševanje stopnje brezposelnosti, vzpostavljanje možnosti za prestrukturiranje regijskega gospodarstva, olajšanje dostopa mikro, malim in srednje velikim podjetjem do kreditov z zmanjšanjem bančnih zahtev za zavarovanje kreditov, idr..

Cilji bodo doseženi z dajanjem garancij na osnovi bančnih kreditov za

(a) začetne investicije v opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva, povezane z:

  • vzpostavitvijo nove poslovne enote,
  • razširitvijo zmogljivosti obstoječe poslovne enote,
  • diverzifikacijo proizvodnje poslovne enote na proizvode in storitve, ki jih na upravičenem območju prej ni proizvajala ali
  • bistveno spremembo proizvodnega procesa v obstoječi poslovni enoti

b) obratna sredstva v povezavi z investicijo.

Razpis je namenjen gospodarskim subjektom, ki delujejo in vlagajo na območju občin Savinjske statistične regije (v nadaljevanju: upravičeno območje). Statistična regija obsega naslednje občine: Braslovče, Celje, Dobje, Dobrna, Gornji Grad, Kozje, Laško, Ljubno, Luče, Mozirje, Nazarje, Podčetrtek, Polzela, Prebold, Rečica ob Savinji, Rogaška Slatina, Rogatec, Slovenske Konjice, Solčava, Šentjur, Šmarje pri Jelšah, Šmartno ob Paki, Šoštanj, Štore, Tabor, Velenje, Vitanje, Vojnik, Vransko, Zreče, Žalec.

Skupen garancijski potencial RGS Savinjske regije znaša 1.400.000 EUR in je razpisan na podlagi dolgoročne finančne vloge Slovenskega regionalno razvojnega sklada (v nadaljevanju: sklad) v višini 700.000 EUR in predvidenega multiplikatorja 4.

Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

Razpisnik: Razvojna agencija Savinjske regije d.o.o.

Rok: Rok za prijavo je odprt od 18. 9. 2015 od 8. ure dalje do porabe sredstev oziroma najpozneje do 15. 5. 2018 do 14. ure.

Dodatne informacije: V času odprtja razpisa se lahko za dodatne informacije obrnete na RASR, Tel: (03) 589-40-90, e-naslov: cbscbsb/nbs{jepwtflAsbts/tj.

Razpisna dokumentacija: Razpisno dokumentacijo v slovenskem jeziku najdete na spletni strani RASR d.o.o.: http://www.rasr.si/.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.


Ali se vam je zdel članek koristen? Da Ne


Nazaj

Zagotovite si

brezplačne podporne storitve za svoje podjetje

Pridružite se

hitro rastočim podjetjem v inovativnem okolju

bodite obveščeni

in se naročite na tedenski informativni bilten

Preglejte ponudbo

domačih javnih razpisov