Prijavite se na brezplačni tedenski informativni bilten.

Pridružite se 40.000 zadovoljnim prejemnikom e-priročnika.

Prijavi se Priporoči vsebino prijatelju

Moj spletni priročnik

Javni razpis za sofinanciranje začetnih investicij podjetij in ustvarjanja novih delovnih mest na območju izvajanja Zakona o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010-2017

Številka 12-2016 | Področje: Razpisi

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 21, Datum: 18. 3. 2016, Stran: 618

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje investicij v osnovna sredstva pri postavitvi novega proizvodnega obrata, širitvi obstoječega obrata ali začetku nove dejavnosti, ki pomeni temeljito spremembo proizvoda ali proizvodnega procesa v obstoječem proizvodnem obratu (s pomočjo racionalizacije, diverzifikacije ali modernizacije) ter ustvarjanje novih delovnih mest, povezanih z začetno investicijo.

Investicija se mora izvajati na območju občin Apače, Beltinci, Cankova, Črenšovci, Dobrovnik, Gornja Radgona, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kobilje, Križevci, Kuzma, Lendava, Ljutomer, Moravske Toplice, Murska Sobota, Odranci, Ormož, Puconci, Radenci, Razkrižje, Rogašovci, Središče ob Dravi, Sveti Jurij, Sveti Tomaž, Šalovci, Tišina, Turnišče, Velika Polana ali Veržej (upravičeno območje).

Prijavitelji lahko oddajo vlogo za posamezen sklop javnega razpisa, odvisno od višine investicije. Za sofinanciranje investicij v okviru sklopa A, morajo celotni skupni stroški investicije (vključno z vsemi davki) znašati najmanj 27.111,00 evrov oziroma največ 135.556,00 evrov, za sofinanciranje investicije v okviru sklopa B pa najmanj 135.556,01 evra (vključno z vsemi davki).

Investicija mora ustrezati definiciji projekta. Projekt je ekonomsko nedeljiva celota aktivnosti, ki izpolnjujejo natančno določeno (tehnično-tehnološko) funkcijo in imajo jasno opredeljene cilje, na podlagi katerih je mogoče presojati, ali projekt izpolnjuje vnaprej določena merila. Projekt mora imeti vnaprej določeno trajanje, omejeno z datumom začetka in konca. Prvi možni datum, določen za začetek projekta, je datum oddaje vloge na javnem razpisu.

Investicija mora poleg pogojev iz prejšnjih odstavkov izpolnjevati tudi vse ostale pogoje razpisa in razpisne dokumentacije.

Upravičeni stroški po tem javnem razpisu so:

  • nakup strojev in opreme,
  • nakup nematerialnih naložb, ki pomenijo prenos tehnologije z nakupom patentiranih pravic, licenc, know-howa in nepatentiranega tehničnega znanja, pod pogojem, da se uporabljajo na območju izvajanja razpisa,
  • gradbena-obrtniško-inštalacijska dela,
  • nakup objektov in zemljišč.

Več

Pogoji za sodelovanje: Na razpis se lahko prijavijo vse pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so na dan oddaje vloge na ta javni razpis vsaj 18 mesecev registrirane oziroma vpisane po Zakonu o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 - uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13 in 55/15), razen pravnih oseb v javni lasti, in bodo izvedle investicijo na upravičenem območju.

Dodatna, podrobnejša opredelitev upravičenih prijaviteljev je v razpisni dokumentaciji.

Vrednost razpisa: Višina razpisanih sredstev je 6.000.000,00 evrov:

  • okvirna višina razpisanih sredstev za sklop A: 250.000,00 evrov za leto 2016 in 250.000,00 evrov za leto 2017.
  • okvirna višina razpisanih sredstev za sklop B: 2.750.000,00 evrov za leto 2016 in 2.750.000,00 evrov za leto 2017.

Razpisnik: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Rok: Rok za prispetje vloge na MGRT je 9. 4. 2016, do 12. ure. Če se vloga pošlje priporočeno po pošti, se za dan, ko je organ prejel vlogo, šteje dan oddaje na pošto do 24. ure.

Dodatne informacije: Odgovori na vprašanja bodo objavljeni na spletni strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo. Odgovorjeno bo le na vprašanja, poslana pisno na elektronski naslov: gp.mgrt@gov.si, z obvezno oznako št.: »4300-20/2015«, najkasneje do 24. 3. 2016, do 10. ure. Zadnji odgovori na vprašanja bodo objavljeni najkasneje 29. 3. 2016 do 14. ure. Razpisna komisija bo v rubriki Vprašanja in odgovori odgovarjala samo na vprašanja, ki se neposredno nanašajo na ta javni razpis. Ostala bo zavrgla in nanje ne bo odgovarjala.

Razpisna dokumentacija: Razpisno dokumentacijo v slovenskem jeziku lahko vlagatelji prevzamejo brez plačila na spletni strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo: www.mgrt.gov.si/si/o_ministrstvu/kako_do_sredstev/. Na spletni strani MGRT objavljena vprašanja in odgovori v zvezi s tem javnim razpisom veljajo kot dopolnitev razpisne dokumentacije.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.


Ali se vam je zdel članek koristen? Da Ne


Nazaj

Zagotovite si

brezplačne podporne storitve za svoje podjetje

Pridružite se

hitro rastočim podjetjem v inovativnem okolju

bodite obveščeni

in se naročite na tedenski informativni bilten

Preglejte ponudbo

domačih javnih razpisov