Leasing

Leasing je pogodbeno razmerje, kjer leasingodajalec po naročilu leasingojemalca kupi predmet leasinga in mu ga izroči v uporabo. Leasingodajalec v času trajanja pogodbe ostane pravni lastnik, leasingojemalec pa mu za uporabo predmeta leasinga plačuje pogodbeno dogovorjen, praviloma mesečni, obrok. S plačilom zadnjega obroka jemalec leasinga postane pravni lastnik predmeta leasinga.

Prednosti leasinga:

  1. Enostavnejši pogoji odobravanja,
  2. bilančno ali zunajbilančno prikazovanje investicij v osnovna sredstva (način prikazovanja    naložbe je odvisen od tega, ali je kupec odločil za finančni ali operativni leasing),
  3. hitrejši in enostavnejši administrativni postopki
  4. devizna klavzula (vse finančne obveznosti so lahko nominirane v EUR ali CHF, s čimer se je moč izogniti inflacijski negotovosti),
  5. manjša davčna osnova (pri finančnem leasingu obrok za leasing predstavlja v bilanci uspeha strošek v celoti, in sicer delno kot amortizacija, delno pa kot strošek financiranja; pri operativnem leasingu se obrok v celoti obravnava kot strošek),
  6. prihranek obratnega kapitala (financiranje nakupa z leasingom zahteva manjši del lastnih sredstev, kar omogoča prosta sredstva za tiste poslovne poteze, ki zagotavljajo večji donos, kot znašajo stroški leasinga),
  7. natančno načrtovanje izdatkov (obroki za leasing se ne spreminjajo do izteka pogodbe),
  8. večja prilagodljivost (leasing se lahko veliko bolj prilagodi posebnim zahtevam kupcev kot katerakoli druga oblika financiranja).

Zagotovite si

brezplačne podporne storitve za svoje podjetje

Pridružite se

hitro rastočim podjetjem v inovativnem okolju

bodite obveščeni

in se naročite na tedenski informativni bilten

Preglejte ponudbo

domačih javnih razpisov