Faktoring

Faktoring (odkup terjatev) je finančna storitev, ki podjetjem omogoča financiranje poslovanja z odkupom nezapadlih terjatev.

Faktoring zelo pozitivno vpliva na razvoj podjetniš tva, posebej za mala, srednja in hitro rastoča podjetja, ki s pomočjo faktoringa financirajo rast obsega poslovanja ter odpravljajo tveganje neplačil s strani kupcev.

Faktoring poteka takole:

Faktoring

Pri faktoringu je pomembna kreditna sposobnost končnega dolžnika in ne odstopnika terjatev. Storitev omogoča pridobivanje ustreznih virov za financiranje obratnega kapitala za majhna in srednja podjetja, velikim podjetjem pa omogoča optimiziranje kapitalske strukture. Z uporabo faktoringa se lahko z odprodajo terjatev zniža tveganost poslovanja, po drugi strani pa dražje vire nadomestijo s cenejšimi.
Bistvena prednost faktoringa je odkup terjatev tako do domačih kot tujih kupcev, ki vključuje celo paleto storitev:

  • Pri financiranju na podlagi odstopa kratkoročnih terjatev dobi odstopnik po odstopu terjatev   takojšnji predujem v višini 80 – 90% odstopljene terjatve.
  • Pri faktoringu z zavarovanjem terjatev se na podlagi finančnih analiz odobri določen limit zavarovanja terjatev. V primeru, da kupec ne plača obveznosti, mora faktorinško podjetje v določenem roku (običajno 120 dni) poravnati obveznosti namesto kupca.
  • Pri faktoringu brez zavarovanja terjatev pa gre za financiranje in unovčevanje terjatev oziroma izterjavo prek faktorinškega podjetja. Ta možnost je zlasti uporabna, če odstopnik prodaja večjemu številu kupcev z manjšo kreditno sposobnostjo. Pri takem poslu je odstopnik terjatev neke vrste porok za svoje kupce. Ob neporavnanih obveznostih kupcev pa mora odstopnik terjatev vrniti predčasno nakazana sredstva, ki jih je dobil od faktorinške družbe. Faktorinška podjetja ponujajo tudi odkup nezapadlih menic, faktur ter akreditivov.  

Danes je faktoring ena izmed najbolj konkurenčnih in v svetovnem merilu vse bolj uveljavljenih finančnih storitev. Tudi v Sloveniji je faktoring vse bolj prepoznaven, saj se število uporabnikov iz leta v leto povečuje, kar kaže tudi kontinuirana 30-odstotna rast. 

 

Zagotovite si

brezplačne podporne storitve za svoje podjetje

Pridružite se

hitro rastočim podjetjem v inovativnem okolju

bodite obveščeni

in se naročite na tedenski informativni bilten

Preglejte ponudbo

domačih javnih razpisov