Rizični kapital

Rizični kapital (risk capital) pomeni vlaganje lastniškega kapitala in navideznega lastniškega kapitala (mezzanin kapitala) v začetne razvojne faze podjetja, vključno s tveganim kapitalom, neformalno naložbo poslovnih angelov in alternativnimi borzami, specializiranimi za MSP.

Tvegani kapital je posebna oblika lastniškega kapitala zasebnikov ali investicijskih podjetij, vložen v mlada podjetja ali v posameznike, ki imajo izvirno idejo. Tvegani kapital je za mala in srednje velika podjetja pomemben vir finančnih sredstev in je bistven pri zagonu in razvoju podjetja.

Rizični kapital je torej širši pojem od tveganega kapitala z vidika financiranja v MSP, kot tudi s pravno organizacijskega vidika, saj dovoljuje naložbe tako fizičnih oseb, kot tudi pravnih oseb.

Pojem rizični kapital torej zadeva lastniško financiranje podjetij iz različnih lastniških virov in ne samo iz tveganega kapitala oziroma preko skladov in družb tveganega kapitala. Pojma rizični kapital in tvegani kapital imata enak pomen glede na to, v katere razvojne faze podjetja kapital vstopa (semenska, zagonska in razširitvena faza). 

Poslovni angeli

Podjetnikom tu lahko priskočijo na pomoč poslovni angeli, ki jim poleg potrebne finančne investicije pri hitrejši in učinkovitejši rasti podjetja. Pomagajo tudi s svojim znanjem, izkušnjami in socialnim kapitalom.

 Poslovni angeli so posamezni izkušeni poslovneži, ki svoja prosta sredstva, izkušnje in poslovne kontakte investirajo v perspektivne projekte v zgodnji fazi. Poslovni angeli se združujejo v klube in pogosto delujejo v zavezništvu s kakšnim skladom tveganega kapitala. V projekte investirajo samostojno ali v skupini z drugimi angeli oz. s skladom.

V Sloveniji deluje nekaj klubov poslovnih angelov, od katerih le posamezni tudi javno. Eden izmed takšnih je klub Poslovni angeli Slovenije.

Tvegani kapital

Ime tvegani kapital izhaja iz naložbene politike podjetij oz. institucij, da vstopajo v zgodnjih fazah razvoja podjetij, ko je tveganje, da podjetje propade, največje.

V sklade tveganega kapitala investirajo banke, pokojninske in druge finančne institucije ter premožni posamezniki z namenom plemenitenja premoženja ob pričakovanih višjih donosih. 

Vsak sklad ima tudi profesionalne upravljavce, katerih naloga je, da identificirajo primerne naložbe in upravljajo s sredstvi sklada. Upravljavci sklada so običajno izkušeni poslovneži, ki dobro poznajo panogo, v kateri  deluje investirano podjetje. Cilj upravljavcev je maksimiranje vrednosti podjetja. Pri tem ima upravljavec precejšen vpliv na podjetje, predvsem na njegovo strategijo in zaposlovanje ključnih ljudi.

Skladi tveganega kapitala investirajo običajno zneske od 500.000 EUR pa do nekaj milijonov EUR, prav tako pa ima vsak sklad specifično lastno naložbeno politiko, v katere panoge vlaga, v kakšna podjetja (faza rasti, prihodki itn.) in podobno. Poleg denarja, ki ga investirajo v podjetje, podjetnikom pogosto pomagajo s pravnimi in finančnimi znanji, svojo mrežo strokovnjakov in drugih posameznikov, ki lahko pomagajo pri rasti podjetja.

Družbe tveganega kapitala pa so gospodarske družbe, ki imajo status družbe tveganega kapitala in smejo izključno z namenom pridobivanja dobička nalagati, upravljati in odsvajati tvegani kapital ter opravljati naslednje posle:

  • nalagati razpoložljiva denarna sredstva v obliki lastniških deležev na drugih gospodarskih družbah, v dolžniške vrednostne papirje in depozite pri bankah,
  • dati posojilo ali poroštvo ali mezzanin kapital po tržnih pogojih gospodarskim družbam, v katerih je udeležena s tveganim kapitalom,
  • najeti posojila.

Več informacij o družbah tveganega kapitala

Razlika med poslovnimi angeli in tveganim kapitalom

Glavna razlika med poslovnimi angeli in tveganim kapitalom je predvsem v fazi vstopa v podjetje, pri čemer običajno najprej vstopijo poslovni angeli, v višini investicije, v dodani vrednosti, stopnji tveganja in načinu financiranja.

Obstajajo pa še nekatere druge razlike: pri poslovnih angelih v podjetje vstopi sam investitor, saj se tudi sam odloči, kateremu podjetju lahko prinese največ dodanih vrednosti, pri tveganem kapitalu pa je denar investiran iz sklada oz. družb tveganega kapitala in se običajno ne ve, kdo so investitorji, dodano vrednost pa prinesejo upravljavci.

Preberite tudi:

Osnove lastniških oblik financiranja in razvoj rizičnega in tveganega kapitala v RS

Zagotovite si

brezplačne podporne storitve za svoje podjetje

Pridružite se

hitro rastočim podjetjem v inovativnem okolju

bodite obveščeni

in se naročite na tedenski informativni bilten

Preglejte ponudbo

domačih javnih razpisov