Prijavite se na brezplačni tedenski informativni bilten.

Pridružite se 40.000 zadovoljnim prejemnikom e-priročnika.

Prijavi se Priporoči vsebino prijatelju

Moj spletni priročnik

Predlog sprememb ZDDV-1 veljavnih od 1. 1. 2019

Številka 44-2018 | Področje: Predpisi

6 0
Koristnost članka
6 oseb je članek označilo kot koristen.

Objavljeno: Portal FinD-INFO, 3. 10. 2018, www.findinfo.si, Avtor: Katja Wostner, davčna svetovalka

Ministrstvo za finance je julija na svojih spletnih straneh objavilo predlog sprememb ZDDV-1, ki naj bi se začele uporabljati s 1. 1. 2019. Glavni namen sprememb je vnos določb Direktive Sveta (EU) 2016/1065 glede obravnave kuponov in določb Direktive Sveta (EU) 2017/2455 v zvezi z nekaterimi obveznostmi glede DDV, ki veljajo za opravljanje storitev in prodajo blaga na daljavo, v slovenski pravni sistem. Iz druge direktive se v ZDDV-1 prenašajo določbe vezane na opravljanje telekomunikacijskih storitev, storitev oddajanja in elektronskih storitev, kadar se te storitve opravljajo osebam, ki niso davčni zavezanci. Tiste določbe drugo navedene direktive, ki se nanašajo na prodajo blaga na daljavo (in ki v tem članku niso obravnavane), pa bomo morali prenesti v slovensko DDV zakonodajo do 1. 1. 2021.

V tem članku so predstavljene spremembe glede obravnave kuponov in nekatere druge pomembnejše spremembe.

1. Kuponi

Po novem bomo razlikovali med enonamenskimi in večnamenskimi kuponi.

Enonamenski kupon je tisti kupon, za katerega je ob izdaji znan kraj dobave blaga ali opravljanja storitev, na katere se nanaša kupon in DDV, ki ga je treba plačati za navedeno blago ali storitev. Prenos enonamenskega kupona se šteje kot dobava blaga ali storitev, zato je treba DDV obračunati že ob prodaji oz. prenosu kupona. Izročitev blaga ali storitve, ki se plača z enonamenskim kuponom ni predmet DDV, saj je bil DDV obračunan že ob prodaji kupona. Če prenos enonamenskega kupona opravi davčni zavezanec v imenu drugega davčnega zavezanca, mora DDV obračunati ta drugi davčni zavezanec (šteje se, da je ta zavezanec opravil dobavo blaga ali storitev). Če dobavo blaga ali storitev opravi davčni zavezanec, ki ni izdal kupona v svojem imenu, se šteje, da je ta davčni zavezanec (dobavitelj) opravil dobavo blaga ali storitev tistemu zavezancu, ki je v svojem imenu izdal kupon.

Večnamenski kupon je definiran kot vsak kupon, ki ni enonamenski kupon. Prenos večnamenskega kupona ni predmet DDV. Izročitev blaga ali storitve, ki se plača z večnamenskim kuponom pa se šteje kot dobava blaga ali storitve, od katere je treba obračunati DDV. Če prenos večnamenskega kupona opravi davčni zavezanec, ki ni dobavitelj blaga ali storitve, ki bo plačana s tem kuponom, se šteje, da je vsako opravljanje storitev, ki jih je mogoče identificirati za storitve distribucije ali promocije, predmet DDV.

2. Sprememba obresti iz 88.b in 88.c člena ZDDV-1

Obresti v primeru popravljanja napak v obračunu DDV (88.b člen) in ob naknadni predložitvi obračuna DDV (88.c člen) se obračunavajo po obrestni meri, ki je enaka EURIBOR-u za ročnost enega leta povečanem za pribitek, katerega višina je odvisna od tega s kakšno zamudo se popravlja napaka oz. naknadno oddaja obračun DDV (1, 2, 3 ali 4 odstotne točke). Od 1. 1. 2019 bo obrestna mera usklajena z obrestno mero za primer samoprijave iz 55. člena Zakona od davčnem postopku (ZDavP-2), ki je fiksna in znaša 3 %. Po novem tako tudi pri samoprijavi na področju DDV višina obresti ne bo odvisna od časa zamude.

3. Oddaja izjave po 45. členu ZDDV-1

Najemodajalec in najemnik nepremičnine oz. prodajalec in kupec nepremičnine se lahko dogovorita, da bo transakcija najema oz. prodaje, ki bi morala biti oproščena DDV, obdavčena z DDV. ZDDV-1 v 45. členu določa, da je treba v primeru takšnega dogovora predložiti izjavo pred opravljeno dobavo. Kljub tej določbi zakona pa PZDDV podaljšuje rok za oddajo izjave, in sicer določa, da je treba izjavo predložiti do zadnjega delovnega dne meseca, ki sledi mesecu, v katerem je nastal obdavčljivi dogodek. Nepravočasna predložitev izjav pripelje do tega, da davčni zavezanci ne morejo izbrati obdavčitev transakcije z DDV, čeprav so bili vsebinski pogoji za to izpolnjeni. Zaradi tega morajo davčni zavezanci popravljati odbitek vstopnega DDV, kar je zanje seveda obremenjujoče.

S 1. 1. 2019 se po predlogu sprememb ZDDV-1 izjave ukinjajo. Davčni zavezanci bodo dolžni le na zahtevo davčnega organa dokazati obstoj predhodnega dogovora o obdavčitvi transakcije. To bo seveda najlaže tako, da bomo dogovor o obdavčitvi vključili v najemne pogodbe in pogodbe o prodaji nepremičnin, kar večina davčnih zavezancev počne že sedaj.

4.    Uporaba enega ali več odbitnih deležev

Davčni zavezanec, ki opravlja oproščene in obdavčene dobave, mora začasni odbitni delež ob začetku opravljanja obeh dejavnosti napovedati FURS-u. To velja za primer, ko uporablja en odbitni delež za celotno poslovanje, kot tudi za primer, ko za vsako področje dejavnosti uporablja svoj odbitni delež. Po novem napoved oz. priglasitev uporabe več odbitnih deležev ne bo več potrebna.

Sprememb s področja opravljanja telekomunikacijskih storitev, storitev oddajanja in elektronskih storitev, kadar se te storitve opravljajo osebam, ki niso davčni zavezanci, v tem članku ne bomo opisovali podrobneje. Navedemo naj le, da spremembe na tem področju vodijo k zmanjšanju administrativnega bremena za tiste davčne zavezance, ki te vrste storitev opravljajo v majhnem obsegu (do 10.000 EUR v koledarskem letu). Tem davčnim zavezancem se ne bo treba več registrirati v sistemu miniVem oz. se registrirati za DDV v vsaki posamezni državi EU, iz katere so njegove stranke, ampak bodo pri obdavčitvi storitev upoštevali splošno pravilo iz drugega odstavka 25. člena ZDDV-1. To pomeni, da tem davčnim zavezancem ne bo treba obračunavati DDV vsake države članice EU glede na prebivališče stranke, temveč bodo vedno obračunali slovenski DDV.

Ministrstvo za finance je pripombe k predlogu zbiral do 1. 9. 2018. Ali in kako bodo upoštevane prispele pripombe, bomo videli, ko bodo spremembe in dopolnitve ZDDV-1 uradne, torej objavljene v Uradnem listu RS.


Ali se vam je zdel članek koristen? Da Ne
Sorodni članki

Zagotovite si

brezplačne podporne storitve za svoje podjetje

Pridružite se

hitro rastočim podjetjem v inovativnem okolju

bodite obveščeni

in se naročite na tedenski informativni bilten

Preglejte ponudbo

domačih javnih razpisov