Prijavite se na brezplačni tedenski informativni bilten.

Pridružite se 40.000 zadovoljnim prejemnikom e-priročnika.

Prijavi se Priporoči vsebino prijatelju

Moj spletni priročnik

Spremembe Javnega razpisa za krepitev sodelovanja delodajalcev in socialnih partnerjev s srednjimi poklicnimi in višjimi strokovnimi šolami v izobraževalnem procesu v šolskem oziroma študijskem letu 2017/2018

Številka 41-2018 | Področje: Razpisi

Spremembe Javnega razpisa za krepitev sodelovanja delodajalcev in socialnih partnerjev s srednjimi poklicnimi in višjimi strokovnimi šolami v izobraževalnem procesu v šolskem oziroma študijskem letu 2017/2018

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 65, Datum: 5. 10. 2018, Stran: 2031

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije v okviru »Javnega razpisa za krepitev sodelovanja delodajalcev in socialnih partnerjev s srednjimi poklicnimi in višjimi strokovnimi šolami v izobraževalnem procesu v šolskem oziroma študijskem letu 2017/2018«, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 59/18 z dne 7. 9. 2018, objavlja naslednje spremembe:

  • Javni razpis se v točki 3. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu, spremeni v delu, ki se nanaša na pogoje, ki jih mora izpolnjevati zbornica pod točko 3.1.2. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati zbornica, in se tako pravilno glasi:

Zap.

št.

Pogoji

Dokazila

1.*

na dan oddaje vloge je registrirana za opravljanje dejavnosti po Zakonu o gospodarskih zbornicah (Uradni list RS, št. 60/06, 56/08 - skl. US, 32/09 - odl. US, 110/09, 14/10 - skl. US, 51/10 - odl. US, 77/11);

- Pogoj se preveri v uradnih evidencah Ajpes-a

2.*

na dan oddaje vloge ima podeljeno javno pooblastilo na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja;

 - Izvaja o izpolnjevanju obveznih pogojev

- Pogoj se preveri v uradnih evidencah ministrstva in zakonodaji

3.

na dan oddaje vloge ni v postopku prenehanja, likvidacijskem postopku ali stečajnem postopku; na podlagi Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 126/07, 40/09, 59/09, 52/10, 106/10 - ORZFPPIPP21, 26/11, 47/11 - ORZFPPIPP21-1, 87/11 - ZPUOOD, 23/12 - odl. US, 48/12 - odl. US, 47/13, 100/13, 10/15 - popr., 27/16, 31/16 - odl. US, 38/16 - odl. US, 63/16 - ZD-C, 30/18 - ZPPDID, 54/18 – odl. US);

- Pogoj se preveri v uradnih evidencah Ajpes-a

- Izjava o izpolnjevanju obveznih pogojev

4.

ima na dan 30. 9. 2018 poravnane vse zapadle davke, prispevke in druge obvezne dajatve, skladno z nacionalno zakonodajo;

- Potrdilo Finančne uprave RS o plačanih obveznostih zapadlih za dan 30. 9. 2018**

- Izjava o izpolnjevanju obveznih pogojev

5.

za stroške, ki so predmet tega javnega razpisa, ni pridobila ali ni v postopku pridobivanja sofinanciranja istih stroškov iz drugih javnih virov, tj. iz javnih finančnih sredstev evropskega, državnega ali občinskega proračuna;

- Pogoj se preverja v aplikaciji Erar

- Izjava o izpolnjevanju obveznih pogojev

6.

vajenci, ki so z delodajalci sklenili vajeniške pogodbe, in ki jih je registrirala pristojna zbornica, so bili v šolskem letu 2017/2018 vpisani v prvi letnik srednjega poklicnega izobraževanja v vajeniški obliki1

- Pogoj se preverja v Centralni evidenci udeležencev vzgoje in izobraževanja (CEUVIZ)

- Izjava o izpolnjevanju obveznih pogojev

*zbornica mora izpolnjevati vsaj enega izmed pogojev, navedenih v točkah 1. in 2.

**Če zbornica ne bo predložila dokazil FURS o plačanih obveznostih, jih bo pridobil sklad po uradni dolžnosti iz uradnih evidenc.

1 Izobraževalni programi: mizar, kamnosek, oblikovalec kovin-orodjar, gastronomske in hotelske storitve.

Vse ostale določbe javnega razpisa ostanejo nespremenjene.

Razpisnik: Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije


Ali se vam je zdel članek koristen? Da Ne
Sorodni članki

Zagotovite si

brezplačne podporne storitve za svoje podjetje

Pridružite se

hitro rastočim podjetjem v inovativnem okolju

bodite obveščeni

in se naročite na tedenski informativni bilten

Preglejte ponudbo

domačih javnih razpisov