Prijavite se na brezplačni tedenski informativni bilten.

Pridružite se 40.000 zadovoljnim prejemnikom e-priročnika.

Prijavi se Priporoči vsebino prijatelju

Moj spletni priročnik

Omejitev ustanavljanja družb s strani davčnega dolžnika

Številka 32-2018 | Področje: Predpisi

6 0
Koristnost članka
6 oseb je članek označilo kot koristen.

Objavljeno: Portal FinD-INFO, 10. 7. 2018, www.findinfo.si, Avtor: Klemen Šivic

Z novelo Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1H) je bila v slovenski pravni red implementirana določba 10.a člena, ki omejuje ustanavljanje podjetij s strani oseb, ki so bile v obdobju zadnjih 12 mesecev javno objavljene na seznamu nepredlagateljev davčnih obračunov, ali so javno objavljene na seznamu davčnih neplačnikov, ki ga urejajo določbe 20. člena Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2).

Po določbi omenjenega 20. člena ZDavP-2 Generalni finančni urad enkrat mesečno, najkasneje do 10. v mesecu, na svojih spletnih straneh objavi podatke o zavezancih za davek, ki ne predlagajo obračunov davčnega odtegljaja v rokih, določenih z ZDavP-2 in o zavezancih za davek, ki imajo zapadle neplačane davčne obveznosti (seznam neplačnikov). Za zapadlo neplačano obveznost se šteje davčna obveznost zavezanca, ki na 25. dan v mesecu pred mesecem objave presega 5.000 eurov in je starejša od 90 dni.

Kot omenjeno, družbe ne more ustanoviti oseba, ki je bila v zadnjih 12ih mesecih javno objavljena na seznamu neplačnikov, ki ga ureja Generalni finančni urad. Družbe prav tako ne more ustanoviti oseba:

  • ki je bila pravnomočno obsojena na kazen zapora zaradi kaznivega dejanja zoper gospodarstvo, zoper delovno razmerje in socialno varnost, zoper pravni promet, zoper premoženje, zoper okolje, prostor in naravne dobrine in je vpisana v kazensko evidenco ministrstva, pristojnega za pravosodje;
  • ki je neposredno ali posredno z več kot 25 odstotki udeležena v kapitalu kapitalske družbe, ki je bila v obdobju zadnjih 12 mesecev javno objavljena na seznamu nepredlagateljev obračunov na podlagi zakona, ki ureja davčni postopek, ali je javno objavljena na seznamu neplačnikov na podlagi zakona, ki ureja davčni postopek;
  • ki ji je bila v zadnjih treh letih s pravnomočno odločbo Inšpektorata Republike Slovenije za delo oziroma Finančne uprave Republike Slovenije najmanj dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo oziroma prekrška v zvezi z zaposlovanjem na črno;
  • ki je bila neposredno z več kot 50 odstotki udeležena v kapitalu družbe z omejeno odgovornostjo, ki je bila izbrisana iz sodnega registra brez likvidacije po zakonu, ki ureja finančno poslovanje, postopke zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju.

Omejitev, ki se nanaša na osebe, ki so neposredno ali posredno udeležene v kapitalu družbe, ki so nepredlagateljice ali davčne neplačnice ne velja, če družbe z omejeno odgovornostjo, v katerih je oseba v zadnjih treh mesecih pridobila poslovni delež, izpolnjujejo naslednje pogoje:

  • imajo odprt transakcijski račun;
  • niso bile v obdobju zadnjih 12 mesecev javno objavljene na seznamu nepredlagateljev obračunov na podlagi zakona, ki ureja davčni postopek;
  • nimajo neporavnanih obveznosti iz naslova obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti, ki jih izterjuje Finančna uprava Republike Slovenije, več kot v višini 50 eurov in
  • ima neprekinjeno vsaj en mesec zaposleno osebo ali obvezno zavarovanega družbenika v skladu z zakonom, ki ureja zdravstveno zavarovanje, za najmanj polovični delovni čas.

Omejitev ustanavljanja družb (zaradi nepredložitve davčnih obračunov in zaradi neplačila davčnih obveznosti) se odpravi,  ko davčni organ za osebo, ki je bila objavljena na seznamu nepredlagateljev obračunov ali seznamu neplačnikov izda potrdilo o tem, da ta oseba ali kapitalska družba, v kateri je ta oseba neposredno ali posredno z več kot 25 odstotki udeležena v njenem kapitalu nima zapadlih neplačanih davčnih obveznosti, in da ima izpolnjene vse obveznosti v zvezi s predložitvijo obračuna davčnega odtegljaja za izplačilo plače in nadomestila plače. Omenjeno potrdilo ob vpisu v sodni register ali Poslovni register Slovenije ne sme biti starejše od 15 dni oziroma od dneva objave zadnjega seznama nepredlagateljev davčnih obračunov in davčnih neplačnikov.

V tem delu velja omeniti, da četudi bo npr. oseba, ki je iz razlogov iz 10.a člena ZGD-1 omejena pri ustanavljanju podjetja kljub temu želela družbo ustanoviti, bo informacijski sistem e-VEM onemogočil oddajo vloge za vpis v sodni ali Poslovni register Slovenije. Točka VEM (ali notar) morata stranko obvestita o obstoju in vrsti omejitve ter jo napotiti na Finančno upravo Republike Slovenije, da svoj status uredi, razen če le-ta pridobi in predloži zgoraj omenjeno potrdilo.


Ali se vam je zdel članek koristen? Da Ne
Sorodni članki

Zagotovite si

brezplačne podporne storitve za svoje podjetje

Pridružite se

hitro rastočim podjetjem v inovativnem okolju

bodite obveščeni

in se naročite na tedenski informativni bilten

Preglejte ponudbo

domačih javnih razpisov