Prijavite se na brezplačni tedenski informativni bilten.

Pridružite se 40.000 zadovoljnim prejemnikom e-priročnika.

Prijavi se Priporoči vsebino prijatelju

Moj spletni priročnik

Razpis za dodelitev sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Metlika v letu 2018

Številka 32-2018 | Področje: Razpisi

Objavljeno: Občina Metlika, 27. 7. 2018, www.metlika.si

Predmet razpisa: PREDMET RAZPISA:

 • NAMEN A - subvencioniranje obrestne mere plačane od 01.01.2018 do 31.12.2018 za namenske dolgoročne kredite (finančni najem in krediti za obratna sredstva niso predmet sofinanciranja), za osnovna sredstva (razen osebnih avtomobilov in luksuzne opreme poslovnih objektov), za dobo najmanj 3 leta, najete v letu 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 in 2018, za razvoj in razširitev poslovanja oziroma dejavnosti;
 • NAMEN B - subvencioniranje stroškov svetovalnih storitev za izdelavo investicijske (kadar se le-ta zahteva v razpisu za pridobitev sofinancerskih sredstev) in razpisne dokumentacije za prijave na razpise za pridobitev sredstev iz državnih ali mednarodnih virov od 21. 9. 2017 do 20. 9. 2018;
 • NAMEN C - subvencioniranje stroškov nematerialnih investicij od 21. 9. 2017 do 20. 9. 2018, zaradi ustanovitve novega podjetja, razširitve obstoječega podjetja ali zaradi uvajanja novega proizvodnega oz. storitvenega programa;
 • NAMEN D - subvencioniranje stroškov promocije povezanih s sodelovanjem na sejmih in razstavah v Sloveniji in v tujini od 21. 9. 2017 do 20. 9. 2018;
 • NAMEN E - subvencioniranje najemnine za poslovne prostore v območju zgodovinskega jedra mesta Metlika, ki je opredeljeno v veljavnem Občinskem prostorskem načrtu, plačane od 01.01.2018 do 31.12.2018.

Sredstva po tem razpisu se dodeljujejo kot nepovratna sredstva in jih je možno pridobiti le v primeru, ko le-ta predstavljajo potrebno vzpodbudo za izvedbo zastavljene investicije. Sredstva po tem razpisu imajo stimulativni učinek in niso namenjena zniževanju stroškov podjetja.

Več

Pogoji za sodelovanje: Za sredstva po tem razpisu lahko zaprosijo;

 • samostojni podjetniki posamezniki,
 • podjetja v zasebni ali mešani lasti, ki po Zakonu o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09, 33/11, 91/11, 32/12, 44/13 - odl. US, 82/13, 55/15 in 15/17) spadajo med mikro (izpolnjuje dve od treh meril: povprečno število delavcev v poslovnem letu ne presega 10, čisti prihodki od prodaje ne presegajo 2.000.000 € in vrednost aktive ne presega 2.000.000€);
 • podjetja v zasebni ali mešani lasti, ki po Zakonu o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09, 33/11, 91/11, 32/12, 44/13 - odl. US, 82/13, 55/15 in 15/17) spadajo med majhna (ni mikro in  izpolnjujejo dve od treh meril; povprečno število delavcev v poslovnem letu ne presega 50; čisti prihodki od prodaje ne presegajo 8.800.000€ in  vrednost aktive ne presega 4.400.000€.);
 • občani, ki so pri pristojnem državnem upravnem organu vložili zahtevo za izdajo dovoljenja za opravljanje dejavnosti oziroma na pristojnem sodišču priglasitev za vpis v sodni register, da izpolnjujejo pogoje za opravljanje dejavnosti ter da ob dodelitvi sredstev izpolnjujejo pogoje iz prve, druge ali tretje alineje tega odstavka.

Na razpis se lahko prijavijo zgoraj navedeni samostojni podjetniki posamezniki in gospodarske družbe, ki:

 • imajo sedež ali poslovne prostore na območju občine Metlika,
 • so oziroma bodo investicijo izvedli na območju občine Metlika,
 • niso v postopku prisilne poravnave, stečaju oziroma likvidaciji,
 • sredstva ne bodo uporabili za nabavo vozil za cestni prevoz tovora, če opravljajo cestne prevoze blaga za najem ali plačilo,
 • ne opravljajo dejavnosti ali sodijo v sektor kmetijstva, ribištva in ribogojstva in premogovništva oziroma ne opravljajo dejavnosti, katere niso upravičene do prejema pomoči po pravilu »de minimis«,
 • jim pomoč ni neposredno povezana z izvozno dejavnostjo podjetja,
 • niso v težavah in ne dobivajo državne pomoči za reševanje in prestrukturiranje,
 • imajo poravnane obveznosti do države in do Občine Metlika.

Investicije, ki bodo predmet spodbud, morajo na območju občine Metlika ostati še najmanj 3 (tri) leta po zagonu.

Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Sredstva za subvencije so zagotovljena v proračunu Občine Metlika za leto 2018 v višini:

 • NAMEN A = 20.000,00 EUR
 • NAMEN B = 16.000,00 EUR
 • NAMEN C = 4.000,00 EUR
 • NAMEN D = 6.000,00 EUR
 • NAMEN E = 10.000,00 EUR

Razpisnik: Občina Metlika

Rok: Rok za oddajo vlog je najkasneje do 20. 9. 2018, do 15. ure.

Dodatne informacije: Morebitna vprašanja v zvezi z razpisom ali razpisno dokumentacijo se posredujejo izključno po elektronski pošti: nbsujob/ofnbojdAnfumjlb/tj, s pripisom »Razpis subvencije gospodarstvo 2018«, najkasneje do 14. 9. 2018, do 14. ure. Odgovori na vprašanja bodo objavljeni na spletni strani: www.metlika.si, pri objavi razpisa in razpisne dokumentacije. Vsi objavljeni odgovori bodo imeli status dopolnitve dokumentacije razpisa.

Razpisna dokumentacija: Razpis in razpisna dokumentacija sta z dne 27. 7. 2018 objavljena na spletni strani Občine Metlika: www.metlika.si, pod Javni razpisi in objave. Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani vsak delovni dan tudi prejmejo na Občini Metlika, Mestni trg 24, 8330 Metlika. Kontaktna oseba: Martina Nemanič ali tajništvo Občine Metlika.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.


Ali se vam je zdel članek koristen? Da Ne
Sorodni članki

Zagotovite si

brezplačne podporne storitve za svoje podjetje

Pridružite se

hitro rastočim podjetjem v inovativnem okolju

bodite obveščeni

in se naročite na tedenski informativni bilten

Preglejte ponudbo

domačih javnih razpisov