Prijavite se na brezplačni tedenski informativni bilten.

Pridružite se 40.000 zadovoljnim prejemnikom e-priročnika.

Prijavi se Priporoči vsebino prijatelju

Moj spletni priročnik

Sprememba Javnega razpisa »Dopolnjevanje SME instrumenta - Faza 1«

Številka 19-2018 | Področje: Razpisi

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 31, Datum: 4. 5. 2018, Stran: 1055

Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije, Verovškova ulica 60, 1000 Ljubljana, objavlja spremembo Javnega razpisa »Dopolnjevanje SME instrumenta - Faza 1«, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 79/16 z dne 9. 12. 2016 in Uradnem listu RS, št. 15/17 z dne 31. marca 2017.

V javnem razpisu »Dopolnjevanje SME Instrumenta - Faza 1« se v uvodu, pri navajanju pravnih podlag, besedilo »Slovenske strategije pametne specializacije (potrjena s strani vlade RS dne 20. 9. 2015 in Evropske Komisije dne 5. 11. 2015, v nadaljevanju: S4)« nadomesti z besedilom »Slovenske strategije pametne specializacije (potrjena s strani vlade RS dne 20. 9. 2015 in Evropske Komisije dne 5. 11. 2015, v nadaljevanju: S4) in Spremembe Slovenske strategije pametne specializacije (potrjena s strani vlade RS dne 21. 12. 2017)«.

V podpoglavju 2.2. Namen in cilj javnega razpisa se v prvem stavku tretjega odstavka za besedilom »Slovenske strategije pametne specializacije« črta vejica in besedilo: »razen v področje trajnostnega turizma«.

Za 8. točko tretjega odstavka podpoglavja 2.2. se doda nova 9. točka, ki se glasi: »9. Trajnostni turizem«.

V podpoglavju 4.2. Pogoji za ugotavljanje upravičenosti se v tretji alineji prvega odstavka črta besedilo: »razen v področje trajnostnega turizma,«.

Podpoglavje 7.2. Predložitev zahtevka za izplačilo se spremeni tako, da se glasi: »Za vsako operacijo bo upravičenec najkasneje v 30 dneh po zaključku priprave študije izvedljivosti oddal en zahtevek za izplačilo preko informacijskega sistema organa upravljanja »eMA«. Obvezni prilogi zahtevka sta kopija izvedene študije izvedljivosti in končno vsebinsko poročilo, ki se v sistem eMA pripnejo v obliki .pdf. Podrobneje je način predložitve zahtevka in pripadajočih dokazil razviden iz razpisne dokumentacije (Obrazec 3: Vzorec pogodbe, točka VII)«.

Vsa ostala določila javnega razpisa ostanejo nespremenjena.

Razpisnik: SPIRIT Slovenija, javna agencija


Ali se vam je zdel članek koristen? Da Ne
Sorodni članki

Zagotovite si

brezplačne podporne storitve za svoje podjetje

Pridružite se

hitro rastočim podjetjem v inovativnem okolju

bodite obveščeni

in se naročite na tedenski informativni bilten

Preglejte ponudbo

domačih javnih razpisov