Prijavite se na brezplačni tedenski informativni bilten.

Pridružite se 40.000 zadovoljnim prejemnikom e-priročnika.

Prijavi se Priporoči vsebino prijatelju

Moj spletni priročnik

Koledar poročanja za mesec februar 2017

Številka 05-2017 | Področje: Predpisi

5 0
Koristnost članka
5 oseb je članek označilo kot koristen.

Objavljeno: http://www.racunovodja.com/, 30. 1. 2017, Avtor: mag. Katja Blatnik

Datumi in obrazci, ki jih v februarju 2017 ne smete zamuditi:

Novost od 1. 1. 2017 ZDavP-2:

 1. 5-dnevni zamik pri plačilu davčnega odtegljaja in obveznih prispevkov za socialno varnost, ki se plačujejo v obračunu davčnega odtegljaja (REK obrazci, ODO-1) in za prispevke za socialno varnost (OPSVL/OPSVZ); rok za oddajo obrazcev ostaja enak.
 2. Davčni organ OPSVZ/OPSVL sestavi in predizpolnjen obračun odloži v sistem eDavki najpozneje do 10. v mesecu za pretekli mesec. Če podatki v predizpolnjenem obračunu prispevkov za socialno varnost niso pravilni in/ali popolni ali če do tega datuma na eDavkih predizpolnjenega obračuna prispevkov za socialno varnost ni, mora zavezanec sam predložiti obračun prispevkov za socialno varnost najpozneje do 15. v mesecu za pretekli mesec. Za zavezance, za katere bodo predizpolnjeni podatki v obračunu prispevkov za socialno varnost pravilni in popolni, se šteje, da je obračun oddan.

Do 6. 2.

 • Vloga za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane pri informativnem izračunu dohodnine za leto 2016 za zavezance, ki med letom niso uveljavljali olajšave in tisti, ki želijo spremeniti podatke
 • Vloga za uveljavljanje olajšave za investiranje v osnovno kmetijsko in osnovno gozdarsko dejavnost v letu 2016

Do 10. 2.

 • Plačilo akontacij davka iz dejavnosti za januar 2017
 • Plačilo akontacij davka od dohodka pravnih oseb za januar 2017
 • Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve (dohodek iz drugega pogodbenega razmerja, kadar ta dohodek izplača oseba, ki ni plačnik davka za januar 2017); obrazec se oddaja tudi za ODD

Do 15. 2.

 • Intrastat - Statistika blagovne menjave med državami članicami EU za januar 2017
 • Pošiljanje podatkov v ETN iz pogodb o najemnih pravnih poslih s stavbami in deli stavb, sklenjene v mesecu januarju 2017
 • Pošiljanje podatkov v ETN iz pogodb za kupoprodajne posle z nepremičninami, za katere je bil obračunan DDV, iz pogodb ter aneksov k pogodbam za finančni najem nepremičnin za katere je bil obračunan DDV, ki so sklenjene v mesecu januarju 2017
 • Obračun prispevkov za socialno varnost za zasebnike, ki opravljajo dejavnost (OPSVZ) za januar 2017, če ni predizpolnjenega obračuna na eDavkih; plačilo do 20.2.2017
 • Obračun prispevkov za socialno varnost za lastnike zasebnik podjetij, ki nimajo plače (OPSVL) za januar 2017, če ni predizpolnjenega obračuna na eDavkih; plačilo do 20.2.2017
 • Obračun in plačilo požarne takse za januar 2017

Do 20. 2.

 • Plačilo pavšalnih prispevkov (prispevek za ZZ je 33,24 EUR, PIZ 32,20 EUR) in prispevkov za socialno varnost po OPSVZ/OPSVL
 • Na dan izplačila dohodkov - obrazec REK-1 in iREK za dohodke iz delovnega razmerja in dohodke, ki se ne vštevajo v davčno osnovo za januar 2017; rok za plačilo prispevkov in davčnega odtegljaja je zamaknjen za 5 dni
 • Obračun in plačilo dodatne koncesijske dajatve za januar 2017
 • Obrazec DVP - Poročilo o kupljenih/prodanih tujih dolžniških vrednostnih papirjih mimo domačih posrednikov za januar 2017
 • Obrazec SN11- T - Mesečno poročilo o kapitalskih naložbah rezidentov v tujini - transakcije za januar 2017
 • Obrazec SN22 -T - Mesečno poročilo o kapitalskih naložbah nerezidentov v Sloveniji - transakcije za januar 2017
 • Obrazec BST - Poročilo o storitveni menjavi in delu blagovne menjave, ter o tekočih/kapitalskih transferih z nerezidenti za januar 2017
 • Obrazec KRD - Poročilo o prejetih in danih kreditih ter depozitih z nerezidenti za januar 2017
 • Statistika finančnih računov za poročevalsko obdobje od 1. oktobra do 31. decembra
 • Rekapitulacijsko poročilo (RP-O) za januar 2017
 • Obrazec DDV-O za januar 2017 za tiste zavezance, ki so dolžni predložiti rekapitulacijsko poročilo (RP-O) za januar 2017 (op. plačilo DDV je 29.2.)

Do 23. 2.

 • Skrajni rok za plačilo prispevkov in akontacije dohodnine, obračunane v REK-1
 • Obvezni večstranski pobot za zamude pri plačilu, nastale do 31. januarja; prvi dan vnosa je 16.2.

Do 28. 2.

 • Obrazec DDV-O - Obračun DDV za januar 2017
 • Obrazec PD-O - Poročilo o dobavah (76 a člen) za januar 2017
 • Obračun davka na finančne storitve za januar 2017
 • Obrazec SKV - poročilo o kratkoročnih terjatvah in obveznostih iz poslovanja z nerezidenti za januar 2017
 • Obrazec REK-1 in iREK za dohodke iz delovnega razmerja, ki se ne vštevajo v davčno osnovo, če so bili dohodki v januarju 2017 izplačani samostojno
 • Priglasitev uveljavljanja odloga ugotavljanja davčne obveznosti pri podaritvi kapitala zavezančevemu zakoncu ali otroku
 • Izvajalci plačilnega prometa - Podatki o prilivih in odlivih na transakcijskih računih
 • Obrazec 1- ZAP/M - Mesečno poročilo o izplačanih plačah pri pravnih osebah za januar 2017
 • Obrazec 1A - Izplačilo akontacij plač za mesec januar 2017 – Podatki o izplačanih plačah zaposlenih, za katere veljajo določila KP in o najvišji plači
 • Predložitev letnih poročil za nepridobitne organizacije - pravne osebe zasebnega prava (ustanove, sindikati, itd.)
 • Predložitev letnih poročil za nepridobitne organizacije - proračun, proračunski uporabniki in druge osebe javnega prava, ki so uporabniki enotnega kontnega načrta (v nadaljevanju: pravne osebe javnega prava)
 • Napoved za odmero dohodnine od obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah ustanovljenih v Sloveniji ter v drugih državah članicah EU, razen, če skupni znesek obresti ne presega 1.000 EUR
 • Napoved za odmero dohodnine od dobička od odsvojitve vrednostnih papirjev in drugih deležev ter investicijskih kuponov
 • Napoved za odmero dohodnine od dividend za leto 2016, če je dividende izplačala oseba, ki ni plačnik davka
 • Napoved za odmero dohodnine od obresti (razen od obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah ustanovljenih v Sloveniji ter drugih državah članicah EU) za leto 2016
 • Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja v najem za leto 2016, kadar dohodek izplača oseba, ki ni plačnik davka


Ali se vam je zdel članek koristen? Da Ne


Nazaj

Zagotovite si

brezplačne podporne storitve za svoje podjetje

Pridružite se

hitro rastočim podjetjem v inovativnem okolju

bodite obveščeni

in se naročite na tedenski informativni bilten

Preglejte ponudbo

domačih javnih razpisov