Prijavite se na brezplačni tedenski informativni bilten.

Pridružite se 40.000 zadovoljnim prejemnikom e-priročnika.

Prijavi se Priporoči vsebino prijatelju

Moj spletni priročnik

Spremembe naziva in vsebine javnega razpisa Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo, ki se sedaj glasi P7R 2018 - Mikrokredite na problemskih območjih z visoko brezposelnostjo in na obmejnih problemskih območjih v Republiki Sloveniji

Številka 23-2019 | Področje: Razpisi

1 1
Koristnost članka
1 oseb je članek označilo kot koristen.

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 35, Datum: 31. 5. 2019, Stran: 1141

Slovenski podjetniški sklad objavlja spremembe naziva in vsebine javnega razpisa Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo, ki se sedaj glasi P7R 2018 - Mikrokredite na problemskih območjih z visoko brezposelnostjo in na obmejnih problemskih območjih v Republiki Sloveniji in je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 84 z dne 28. 12. 2018, Ob-3491/18. Spremembe se nanašajo na naslednje točke javnega razpisa:

3. Viri financiranja

Se v celoti nadomesti z:

1. Sredstva za problemska področja z visoko brezposelnostjo v višini 8.760.000 EUR zagotavlja proračun Republike Slovenije, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Predvidena višina sredstev je določena s Poslovnim načrtom izvajanja mikrokreditiranja na problemskih območjih z visoko brezposelnostjo v Republiki Sloveniji, in sicer:

Maribor z okolico v višini

4.220.000 EUR

Pokolpje v višini

2.590.000 EUR

Hrastnik, Radeče, Trbovlje v višini

1.950.000 EUR

2. Sredstva za obmejna problemska območja v višini 5.155.871,61 EUR prav tako zagotavlja proračun Republike Slovenije, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Vsa predvidena sredstva so namenjena obmejnim problemskim območjem.

4.1. Splošni pogoji kandidiranja

Se prvi odstavek v celoti nadomesti z:

Do mikrokredita so upravičeni MSP:

  • ki imajo, na dan oddaje vloge, sedež podjetja ali obrata na problemskem območju vsaj zadnjih 6 mesecev,
  • ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo(1) na problemskem območju,
  • ki so organizirana kot gospodarske družbe, zadruge z omejeno odgovornostjo, samostojni podjetniki posamezniki(2) in gospodarske družbe ali zadruge z omejeno odgovornostjo s statusom socialnega podjetja v skladu z Zakonom o socialnem podjetništvu.

(1) Gospodarska dejavnost kot pridobitna dejavnost pomeni vsako dejavnost, ki se opravlja na trgu, zlasti pa: nakup in prodaja blaga, proizvodnja, prevozne, turistične, gradbene, blagovno prometne in kakršne koli druge storitve. Gre za dejavnosti, ko se izdelki oziroma storitve prodajajo proti plačilu in se strmi k ustvarjanju dobička.

(2) Samostojni podjetnik posameznik, ki vodi poslovne knjige po sistemu dvostavnega knjigovodstva in predloži letno poročilo na AJPES.

1. Na javni razpis lahko kandidirajo podjetja, ki imajo sedež podjetja ali obrata na enem izmed naslednjih problemskih območij z visoko brezposelnostjo v Republiki Sloveniji:

  • območja občin Maribora s širšo okolico (Mestna občina Maribor, Hoče - Slivnica, Kungota, Pesnica, Ruše, Selnica ob Dravi, Ribnica na Pohorju, Podvelka in Radlje ob Dravi),
  • območja občin Pokolpja (Kočevje, Loški Potok, Osilnica, Kostel, Črnomelj, Semič in Metlika),
  • območja občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje.

2. Na javni razpis lahko kandidirajo podjetja, ki imajo sedež podjetja ali obrata na obmejnih problemskih območjih v Republiki Sloveniji. Skladno z določbami prvega odstavka 24. člena Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 20/11, 57/12 in 46/16) in 4. člena Uredbe o določitvi obmejnih problemskih območij (Uradni list RS, št. 22/11, 97/12, 24/15 in 35/17) so v obmejna problemska območja uvrščene občine: Ajdovščina, Apače, Bistrica ob Sotli, Bohinj, Bovec, Brda, Brežice, Cankova, Cerkno, Cirkulane, Črenšovci, Črna na Koroškem, Črnomelj, Divača, Dobrovnik, Dolenjske Toplice, Dravograd, Gorje, Gornji Grad, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Hrpelje - Kozina, Ilirska Bistrica, Jezersko, Kanal, Kobarid, Kobilje, Kočevje, Komen, Kostanjevica na Krki, Kostel, Kozje, Kranjska Gora, Kungota, Kuzma, Lendava, Loška dolina, Loški Potok, Lovrenc na Pohorju, Luče, Majšperk, Makole, Metlika, Mežica, Miren - Kostanjevica, Moravske Toplice, Muta, Ormož, Osilnica, Pesnica, Pivka, Podčetrtek, Podlehnik, Podvelka, Postojna, Preddvor, Prevalje, Puconci, Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem, Renče - Vogrsko, Ribnica na Pohorju, Rogašovci, Rogatec, Ruše, Selnica ob Dravi, Semič, Sežana, Slovenj Gradec, Solčava, Središče ob Dravi, Sveta Ana, Sveti Tomaž, Šalovci, Šentjernej, Šmarje pri Jelšah, Tolmin, Tržič, Velika Polana, Videm, Vipava, Vuzenica, Zavrč in Žetale.

13. Pravna podlaga za izvedbo produkta, de minimis pomoč

Se v prvem odstavku, kjer je navedena pravna podlaga za produkt P7R, doda:

  • Uredbe o določitvi obmejnih problemskih območij (Uradni list RS, št. 22/11, 97/12, 24/15 in 35/17),
  • Pogodbe Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo št. C2130-16-900000 o financiranju in izvajanju instrumetna mikrofinanciranja na problemskih območjih v letih 2016 in 2017 z dne 28. 11. 2016,
  • Soglasja Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo k javnemu razpisu št. 3030-50/2016-170 z dne 18. 12. 2018 in št. 3030-50/2016-191 z dne 28. 5. 2019.

Razpisnik: Slovenski podjetniški sklad


Ali se vam je zdel članek koristen? Da Ne
Sorodni članki

Zagotovite si

brezplačne podporne storitve za svoje podjetje

Pridružite se

hitro rastočim podjetjem v inovativnem okolju

bodite obveščeni

in se naročite na tedenski informativni bilten

Preglejte ponudbo

domačih javnih razpisov