Prijavite se na brezplačni tedenski informativni bilten.

Pridružite se 40.000 zadovoljnim prejemnikom e-priročnika.

Prijavi se Priporoči vsebino prijatelju

Moj spletni priročnik

Javni razpis za pospeševanje podjetništva v občini Pivka v letu 2019

Številka 18-2019 | Področje: Razpisi

Objavljeno: Občina Pivka, 24. 4. 2019, www.pivka.si

Predmet razpisa: Predmet razpisa je dodelitev proračunskih sredstev (državnih pomoči) za pospeševanje podjetništva v občini Pivka v letu 2019.

Nameni pomoči po tem razpisu so: 

 • A. Subvencioniranje stroškov mladih podjetij, 
 • B. Spodbujanje izobraževanja in usposabljanja,
 • C. Spodbujanje promocijskih aktivnosti, 
 • D. Spodbujanje izgradnje turistične infrastrukture,
 • E. Spodbujanje priprav projektov

Več

Pogoji za sodelovanje: Upravičenci do pomoči po tem razpisu so podjetja, ki imajo sedež v občini Pivka ali investirajo na območju občine Pivka, fizične osebe, ki so pri pristojnem organu vložile zahtevo za izdajo dovoljenja za opravljanje dejavnosti oziroma na pristojnem sodišču vložile priglasitev za vpis v sodni register in zahtevi priložile vse predpisane dokumente za ustanovitev gospodarske družbe in:

 • niso v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali likvidacije, 
 • ne pridobivajo državne pomoči za podjetja v težavah (Zakon o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug v težavah (Uradni list RS, št. 5/17), 
 • niso insolventni (v skladu z Zakonom o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 - uradno prečiščeno besedilo, 10/15 - popr., 27/16, 31/16 - odl. US, 38/16 - odl. US, 63/16 - ZD-C in 54/18 - odl. US),
 • nimajo neporavnanih zapadlih obveznosti do Republike Slovenije,
 • katerih dejavnosti niso izločene iz shem državnih pomoči v Evropski uniji.

Upravičenci po tem razpisu so navedeni pri vsakem namenu razpisa.

Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Višina sredstev po namenih:

 • A. Subvencioniranje stroškov mladih podjetij - 10.000,00 EUR.
 • B. Spodbujanje izobraževanja in usposabljanja - 3.000,00 EUR.
 • C. Spodbujanje promocijskih aktivnosti - 3.000,00 EUR.
 • D. Spodbujanje izgradnje turistične infrastrukture - 12.000,00 EUR.
 • E. Spodbujanje priprav projektov - 9.000,00 EUR.

Razpisnik: Občina Pivka

Rok: Roki za oddajo vlog so:

 • do 9. maja 2019 (velja poštni žig 9. maja 2019),
 • do 29. julija 2019 (velja poštni žig 29. julija 2019) oziroma
 • do 26. septembra 2019 (velja poštni žig 26. septembra 2019).

Dodatne informacije: Vse dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom lahko dobite pri Tanji Avsec, Tel: (05) 72 10 100, e-naslov: ubokb/bwtfdAqjwlb/tj.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je na voljo na spletnih straneh občine Pivka: www.pivka.si, vlagatelji jo lahko prevzamejo v sprejemni pisarni Občine Pivka, Kolodvorska 5, 6257 Pivka. Razpisna dokumentacija se lahko posreduje tudi po elektronski pošti, če vlagatelj na e-mail: ubokb/bwtfdAqjwlb/tj posreduje vlogo za dvig razpisne dokumentacije.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.


Ali se vam je zdel članek koristen? Da Ne
Sorodni članki

Zagotovite si

brezplačne podporne storitve za svoje podjetje

Pridružite se

hitro rastočim podjetjem v inovativnem okolju

bodite obveščeni

in se naročite na tedenski informativni bilten

Preglejte ponudbo

domačih javnih razpisov