Prijavite se na brezplačni tedenski informativni bilten.

Pridružite se 40.000 zadovoljnim prejemnikom e-priročnika.

Prijavi se Priporoči vsebino prijatelju

Moj spletni priročnik

Dopolnitev 2. javnega razpisa za podukrep 16.4 - Podpora za horizontalno in vertikalno sodelovanje med udeleženci v dobavni verigi za vzpostavitev in razvoj kratkih dobavnih verig in lokalnih trgov ter za promocijske dejavnosti na lokalni ravni

Številka 11-2019 | Področje: Razpisi

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 14, Datum: 8. 3. 2019, Stran: 401

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, objavlja dopolnitev 2. javnega razpisa za podukrep 16.4 Podpora za horizontalno in vertikalno sodelovanje med udeleženci v dobavni verigi za vzpostavitev in razvoj kratkih dobavnih verig in lokalnih trgov ter za promocijske dejavnosti na lokalni ravni, ki so povezane z razvojem kratkih dobavnih verig in lokalnih trgov.

1. V 2. javnem razpisu za podukrep 16.4 Podpora za horizontalno in vertikalno sodelovanje med udeleženci v dobavni verigi za vzpostavitev in razvoj kratkih dobavnih verig in lokalnih trgov ter za promocijske dejavnosti na lokalni ravni, ki so povezane z razvojem kratkih dobavnih verig in lokalnih trgov (Uradni list RS, št. 82/18) se na koncu 2. točke 13. poglavja Pogoji ob vložitvi zahtevka za izplačilo sredstev pika nadomesti s podpičjem in dodata novi podtočki l) in m), ki se glasita:

»l) pri lastni predelavi proizvodov iz lastne pridelave članov partnerstva oziroma predelavi proizvodov iz lastne pridelave članov partnerstva s strani vodilnega partnerja iz 14. točke drugega odstavka 25. člena Uredbe je dovoljena uporaba tehnoloških surovin, pri čemer se kot tehnološke surovine štejejo kmetijski pridelki, ki se na lokalnem trgu ne pridelujejo oziroma ne predelujejo, kot npr. sladkor, riž, začimbe in sol. Pri proizvodih živalskega izvora se šteje, da gre za lastno pridelavo, če so živali, iz katerih izvirajo ti proizvodi, v reji pri posameznemu članu partnerstva od rojstva ali najmanj tri mesece, razen prašičkov do 20 kg žive teže, perutnine, kuncev ter jagnjet in kozličkov, ki so v reji pri posameznemu članu partnerstva od rojstva ali najmanj en mesec;

m) izpolnjevanja pogoja iz 14. točke drugega odstavka 25. člena Uredbe se ugotavlja na podlagi podatkov iz:

 • zbirne vloge člana partnerstva (npr. prijavljene površine in vrste kmetijskih rastlin na teh površinah),
 • RKG (npr. vrsta rabe GERK),
 • Evidence imetnikov rejnih živali,
 • Evidence rejnih živali,
 • Registra prašičev na gospodarstvu,
 • Registra drobnice na gospodarstvu,
 • Centralnega registra kopitarjev,
 • Centralnega registra govedi,
 • Registra čebelnjakov,
 • Registra pridelovalcev grozdja in vina in
 • ustreznih knjigovodskih listin oziroma izpiskov iz drugih evidenc, iz katerih je razviden izvor proizvodov.«.

2. Vse ostale določbe javnega razpisa ostanejo nespremenjene.

Razpisnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano


Ali se vam je zdel članek koristen? Da Ne
Sorodni članki

Zagotovite si

brezplačne podporne storitve za svoje podjetje

Pridružite se

hitro rastočim podjetjem v inovativnem okolju

bodite obveščeni

in se naročite na tedenski informativni bilten

Preglejte ponudbo

domačih javnih razpisov