Program spodbujanja inovativnih ukrepov za oživljanje podjetništva v mestnih jedrih

Javna agencija SPIRIT Slovenija bo v sodelovanju s PTZ GZS in ostalimi spodbujala inovativne ukrepe za oživljanje slovenskih mestnih jeder v poslovnem in socialnem smislu. Pristop mestnega managementa (TCM, Town City Management) povezuje mesto, podjetnike in turizem.

Po prvem pilotnem projektu TCM, pod vodstvom GZS PTZ in nagrajenim modelom v občini Koper, s priznanjem EU, se je povečal interes številnih občin z ustanovitvijo Komisije SOS za urbani razvoj. Ob prepoznani potrebi po pristopu TCM na lokalni ravni, je za nadaljnji razvoj na tem področju nujna tudi podpora in sodelovanje na državnem nivoju.

Cilji programa v letih 2016 in 2017

Glavni cilj programa je vzpostavitev in profesionalizacija pristopa TCM na nacionalnem nivoju, za kar sta ključna povezovanje lokalnih ponudnikov (MSP) in spodbujanje sodelovanja med občinskimi upravami in lokalnimi ponudniki. Javna agencija SPIRIT Slovenija bo v sodelovanju s PTZ GZS in ostalimi organizirala mednarodno konferenco in druga srečanja z izmenjavo dobrih praks, izvajala promocijo in nagrajevanje, oblikovala program usposabljanja ter pripravila dolgoročni načrt aktivnosti za sistematično oživljanje mestnih jeder.

Kazalniki na letni ravni za leti 2016 in 2017

  • v projekt na letni ravni vključiti vsaj 20 občin, podjetij (MSP) in drugih lokalnih ponudnikov in organizacij

Z namenom povečevanja učinkov in obsega aktivnosti lahko agencija SPIRIT Slovovenija vzpostavi partnersko sodelovanje z drugimi institucijami.

Evalvacija TCM 2016 in 2017

Uspešno smo zaključili z izvedbo delavnic o Upravljanju mestnih središč in uvedbi modela TCM (Town Center Management) na 15 lokacijah po celi Sloveniji.

Pripravili smo tudi kratko evalvacijo izvedenega programa, ki spodbudno kaže na dejstvo, da zanimanja za vzpostavitev TCM oz. MMS (Management mestnih središč) veliko.

Rezultati kažejo na izjemno podporo uvajanju tovrstnega načina sodelovanja, tako s strani podjetnikov in drugih deležnikov zasebnega sektorja kot s strani predstavnikov občin oziroma javnega sektorja. V večini primerov je bila na izobraževanjih-delavnicah izražena tudi politična podpora pristopu MMS na lokalni ravni, kar je nedvomno spodbuden znak.

Zagotovite si

brezplačne podporne storitve za svoje podjetje

Pridružite se

hitro rastočim podjetjem v inovativnem okolju

bodite obveščeni

in se naročite na tedenski informativni bilten

Preglejte ponudbo

domačih javnih razpisov