Predstavitev postopka podelitve državne nagrade za poslovno odličnost - PRSPO

Fotokolaž ob 20. obletnici PRSPO postopka

Dne, 4.5.2018, je bil v Uradnem listu Republike Slovenije objavljen Zakon o spremembah Zakona o priznanju Republike Slovenije za poslovno odličnost (ZPPO-C), 31/18, stran 4624. S tem sta stopili v veljavo dve pomembni spremembi za PRSPO postopek:

 1. prenos pristojnosti za področje priznanja z ministrstva, pristojnega za znanost, na ministrstvo, pristojno za gospodarstvo, z namenom vsebinske in postopkovne uskladitve tega področja ter
 2. prenos pristojnosti za strokovna in administrativna dela za Odbor RS za poslovno odličnost z Urada RS za meroslovje, na javno agencijo, pristojno za podjetništvo.

S tem je bil izpolnjen prvi korak k udejanjaju ciljev iz Strategije poslovne odličnosti 2018-2030, ki ima za prvi strateški cilj vzpostavitev organizacije področja poslovne odličnosti na način, da bodo aktivnosti na tem področju lahko prispevale h večji konkurenčnosti slovenskega gospodarstva.

Priznanje Republike Slovenije za poslovno odličnost (PRSPO) je program Vlade RS, ki je nosilka priznanja RS za poslovno odličnost. Urad RS za meroslovje opravlja strokovne in administrativne naloge za Odbor PRSPO. Koordinira in s strokovno podporo usmerja ter spremlja izvajanje posameznih nalog v okviru ocenjevalnega postopka. Skrbi za prenos prakse nagrade EFQM v postopek PRSPO, organizira strokovne posvete in izobraževanja za ocenjevalce in prijavitelje, organizira slovesno podelitev priznanj in druge promocijske aktivnosti povezane z modelom odličnosti EFQM.

Na podlagi in v skladu z Zakonom o Priznanju RS za poslovno odličnost (Ur. list RS 83/03 - uradno prečiščeno besedilo in 92/07)  Odbor za priznanja vsako leto objavi javni razpis za zbiranje prijav za kandidaturo za priznanje RS za poslovno odličnost in terminski načrt aktivnosti priznanja RS za poslovno odličnost, v katerem so opredeljeni pogoji za prijavo na razpis in merila, po katerih se vloge prijaviteljev ocenjujejo in izberejo dobitniki priznanja. V njem je tudi podatek o tem, kje in kdaj lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo in do kdaj so možne prijave.

Namen:

 • spodbujati slovenske gospodarske družbe, zavode in druge pravne osebe ter državne organe k uvajanju sistemov sodobnega, učinkovitega in celovitega doseganja kakovosti ter k načrtovanju in izvajanju sodobnega procesa poslovanja za zagotovitev konkurenčnosti proizvodov in storitev
 • izbira zglednih in najboljših slovenskih organizacij po zgledu EFQM nagrade za odličnost
 • slovenskim menedžerjem nuditi orodje za nenehno izboljševanje kakovosti proizvodov, storitev in poslovanja
 • slovenskemu gospodarstvu in javni upravi na ta način pomagati pri doseganju globalne konkurenčnosti.

Cilji:

 • razširiti zavedanje o modelu celovitega vodenja kakovosti oziroma odličnosti poslovanja,
 • povečati zavedanje o kakovosti in prizadevanje za nenehno izboljševanje kakovosti in odličnosti poslovanja v Sloveniji,
 • spodbuditi procese samoocenjevanja,
 • spodbuditi konkurenčne primerjave z domačimi in tujimi organizacijami,
 • priznati organizacijam v Sloveniji dosežke na področju odličnosti,
 • promovirati uspešne strategije, programe kakovosti, trajnostne modele poslovanja in izmenjavo dobrih praks doma in v tujini.

Model odličnosti EFQM pozna različne ravni odličnosti, po katerih se lahko organizacija dviga na področju odličnosti. EFQM podeljuje certifikate za zavezani k odličnosti (ang. Committed to Excellence - C4E), prepoznani v odličnosti (ang. Recognised for Excellence - R4E) in EFQM nagrado odličnosti (ang. EFQM Global Excellence Award). Postopek PRSPO omogoča pridobitev certifikata prepoznani v odličnosti in pa nacionalno nagrado za poslovno odličnost, kar je odlično izhodišče za prijavo na EFQM nagrado za odličnost.

 

Za boljše razumevanje modela odličnosti EFQM vam je na tej povezavi na voljo Management dokument EFQM, katero se uporablja skupaj z uradnim prevodom brošure Model odličnosti EFQM (op. brošura je plačljiva, naročite pa jo lahko preko tega obrazca). Zaradi nekoliko posebnega izrazoslovja pa smo vam pripravili tudi Slovar pogostih izrazov.

Kot ocenjevalce z dolgoletnimi izkušnjami in praksami ocenjevanja in/ali poznavanja postopka PRSPO in področja poslovne odličnosti, na tem mestu objavljamo seznam PRSPO razsodnikov, ki imajo določeno tudi posebno vlogo v postopku podeljevanja državne nagrade za poslovno odličnost - PRSPO.

Pregled slovenskih odličnih organizacij po letih, ki so od začetnega leta 1998 dalje sodelovale in prejele priznanja za posamezne ravni odličnosti, bile finalisti ali prejemniki najvišjega državnega priznanja odličnosti pa so vam na voljo tukaj.

Vabimo vas, da ob vaši odločitvi k odličnosti stopite v stik z nami in z veseljem vam bomo pomagali.

Naši kontakti: podlicnost(at)spiritslovenia.si ali tel. št. 01/5891 883.

Zagotovite si

brezplačne podporne storitve za svoje podjetje

Pridružite se

hitro rastočim podjetjem v inovativnem okolju

bodite obveščeni

in se naročite na tedenski informativni bilten

Preglejte ponudbo

domačih javnih razpisov